Archív - Diplomatervezés - BMEKOKKM552 18192


 • A Diplomaterv c. tantárgy felvételének feltétele (2018. ősz előtt felvettek esetén) a mintatantervben szereplő kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 84 kredit összegyűjtése (köztük valamennyi alapozó, természettudományos ismeretet felölelő kötelező tárgyat) és nappali tagozat esetén a 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése (ld. tanterv kiegészítés). A 2018 őszétől felvettek a képzés utolsó 2 félévében készítik el a diplomatervüket, amelyhez így kétféléves Diplomatervezés tantárgy tartozik (10+20 kredit értékben).

  A diplomaterv elkészítésére jelentkezni – a tantárgy Neptunban történő felvételén kívül – a dolgozat adatainak megadásával kell. Ehhez a Tanszék kérdőívet küld ki a tantárgyra jelentkezetteknek legkésőbb a regisztrációs héten, amelyet a megadott határidőig ki kell tölteni.

  A diplomaterv témaköre ajánlott, hogy a szakmai gyakorlatéval azonos legyen. Aki nem a gyakorlati témáját viszi tovább, annak saját magának kell témát és külső konzulenst találnia. (A Tanszék csak szakmai gyakorlat témákat kér be a külső partner cégektől.)

  A diplomaterv elkészítéséhez a Tanszéken kijelölt témavezető (konzulens) oktató, és a szakmai gyakorlat cégének dolgozója (külső konzulens) ad támogatást. A kijelölt tanszéki konzulensnél a 2. oktatási hét végéig kell jelentkezni. A dolgozat vázlatát a témavezetővel egyeztetve a 4. oktatási hét végéig kell elkészíteni, ennek elmaradása késedelmes feladat-beadásnak számít, és külön­eljárási díj kirovásával jár!

  A diplomaterv elkészítéséhez a hallgatók feladatlapot kapnak, amely tartalmazza a diplomaterv pontos címét, a téma részletezését, a témavezető nevét, a záróvizsga tárgyakat, és a beadási határidőt. Ennek tartalmát a témavezető állítja össze az elkészült vázlat és a félév elején megadott adatok alapján. A diplomaterv címén és a kiírt vizsgatárgyakon a feladatlap kiadása után változtatni nem lehet, ezért a vázlat véglegesítésekor a témavezetővel ezeket is egyeztetni kell.

  A feladatlap két példányban készül el, és a hátoldalán találhatóaz értékelő lap, melyet a témavezető és a külső konzulens is aláír. Ennek egyik példányát a dolgozattal egyszerre, de különálló lapon kell beadni, a másikat pedig a dolgozatba kell bekötni.

  A diplomaterv leadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja; késés esetén különeljárási díj róható ki.

  A szakmai gyakorlat dolgozat és a diplomaterv kivitelezésére vonatkozó kötelező formai előírások megegyeznek a BSc-s szakdolgozat követelményeivel, az oldal alján letölthetők.

  A diplomaterv szöveges részének terjedelme 70-80 oldal (mellékletek nélkül). Szöveg közben csak az 1-2 oldal terjedelmet meg nem haladó ábrák és táblázatok lehetnek, a terjedelmesebbeket sorszámozva, mellékletben kell elhelyezni.

  A dolgozat bekötési sorrendje:

  • címoldal,
  • feladatlap – értékelő lap (ezek másik példánya külön adandó be!),
  • tartalomjegyzék,
  • szöveg,
  • összefoglalás,
  • ábra- és táblázatjegyzék,
  • irodalomjegyzék és
  • mellékletek.

  A diplomatervet A4 formátumú, fehér papírra nyomtatva, fekete, jó minőségű kötésben (nem gyorskötésben), egy példányban kell benyújtani (ezt a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja). A hátoldalas nyomtatás engedélyezett. Részletes formai útmutató elérhető. A kötés felírása arany színnel: középen “DIPLOMATERV”, a jobb alsó sarokban: név, alatta a benyújtás éve.

  A beadással egyidejűleg a diplomatervet elektronikus (pdf) formában a kari diplomaterv-portálra is fel kell tölteni (dportal.kozlek.bme.hu). Ekkorra a kiadott minta szerint el kell készíteni a dolgozat egy egyoldalas tartalmi kivonatát is, amelyet (külön fájlként) szintén fel kell tölteni.

  A diplomaterv a hallgató egyetemi képzésének befejező munkája, ezért a diplomatervben az elsajátított tárgyi tudáson kívül a hallgató a mérnöki feladatok kidolgozására való készségének kell elsősorban tükröződnie. Törekedni kell a feldolgozás rendszerességére, pontosságára, tömörségére, a szakmai kifejezések helyességére és a logikus felépítésére. A diplomaterv készítés során a belső konzulenssel folyamatos, rendszeres konzultáció szükséges. Ennek (akár részleges) elmaradása esetén a diplomaterv nem adható be.

  Beadás után a diplomatervet a Tanszék által felkért, független szakember bírálja el; a bíráló személyéről a témavezető dönt. A dolgozat és az aláírt dokumentumok eljuttatása a bírálóhoz, ill. visszajuttatása a konzulenshez alapesetben a hallgató feladata.

  A diplomaterv készítést a tanszéki konzulens félévközi jeggyel osztályozza. Az osztályzatot a hallgató munkájának folyamatossága és minősége, valamint a konzulenssel való együttműködése határozza meg. Ez a jegy nem feltétlenül azonos a dolgozatra kapott érdemjeggyel, melyről a záróvizsga-bizottság dönt.