Archív - Szakdolgozat - BMEKOKGA551 18192


 • Szakdolgozat c. tantárgy felvételének feltétele a mintatanterv első 4 félévben szereplő valamennyi kötelező tantárgy teljesítése, kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a szakirány tantárgyakból minimum 24 (2016-tól) / 35 kredit (2015-ig felvettek esetén) összegyűjtése, és a 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése (ld. tanterv kiegészítés).

  A szakdolgozat elkészítésére jelentkezni – a tantárgy Neptunban történő felvételén kívül – a dolgozat adatainak megadásával kell. Ehhez a Tanszék kérdőívet küld ki a tantárgyra jelentkezetteknek a regiszt­rációs héten, amelyet a megadott határidőig ki kell tölteni. A Szakdolgozat tantárgy felvételével egyidejűleg nem javasolt vizsgás tantárgy párhuzamos végzése.

  A szakdolgozat témaköre ajánlott, hogy a szakmai gyakorlatéval azonos legyen. Aki nem a gyakorlati témáját viszi tovább, annak saját magának kell témát – és lehetőség szerint külső konzulenst – találnia. (A Tanszék csak szakmai gyakorlat témákat kér be a külső partner cégektől.)

  A szakdolgozat elkészítéséhez a Tanszéken kijelölt témavezető (konzulens) oktató, és szükség szerint a szakmai gyakor­lat cégének dolgozója (külső konzulens) ad támogatást. A kijelölt tanszéki konzulensnél a 2. oktatási hét végéig kell jelentkezni. A dolgozat vázlatát a témavezetővel egyeztetve a 4. oktatási hét végéig kell elkészíteni, ennek elmaradása késedelmes feladat-beadásnak számít és különeljárási díj kirovásával jár!

  A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatók feladatlapot kapnak, amely tartalmazza a szakdolgozat pontos címét, a téma részletezését, a témavezető nevét, a záróvizsga tárgyakat, és a beadási határidőt. Ennek tartalmát a témavezető állítja össze az elkészült vázlat és a félév elején megadott adatok alapján. A szakdolgozat címén és a kiírt vizsgatárgyakon a feladatlap kiadása után változtatni nem lehet, ezért a vázlat véglegesítésekor a témavezetővel ezeket is egyeztetni kell.

  A feladatlap két példányban készül el, és a hátoldalán találhatóaz értékelő lap, melyet a témavezető és (ha van,) a külső konzulens is aláír. Ennek egyik példányát a dolgozattal egyszerre, de különálló lapon kell beadni, a másikat pedig a dolgozatba kell bekötni.

  A szakdolgozat leadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó napja; késés esetén különeljárási díj róható ki. Az őszi félévben, ha a hallgató ugyanazon tanév tavaszi félévére MSc képzésre kíván jelentkezni, akkor semmilyen késési lehetőség nincs, mivel a január eleji záróvizsgáig a bírálatnak is el kell készülnie.

   A szakmai gyakorlat dolgozat és a szakdolgozat kivitelezésére vonatkozó kötelező formai előírások és szerkesztési útmutató az oldal aljáról.

  A szakdolgozat szöveges részének terjedelme 50-60 oldal (mellékletek nélkül). Szöveg közben csak az 1-2 oldal terjedelmet meg nem haladó ábrák és táblázatok lehetnek, a terjedelmesebbeket sorszámozva, mellékletben kell elhelyezni.

  A dolgozat bekötési sorrendje:

  • címoldal,
  • feladatlap – értékelő lap (ezek másik példánya külön adandó be!),
  • tartalomjegyzék,
  • szöveg,
  • összefoglalás,
  • ábra- és táblázatjegyzék,
  • irodalomjegyzék és
  • mellékletek.

  A szakdolgozatot A4 formátumú, fehér papírra nyomtatva, fekete, jó minőségű kötésben (nem gyorskötésben), egy példányban kell benyújtani (ezt a hallgató a záróvizsgát követően visszakapja). A hátoldalas nyomtatás engedélyezett. Részletes formai útmutató elérhető. A kötés felírása arany színnel: középen „SZAKDOLGOZAT”, a jobb alsó sarokban: név, alatta a benyújtás éve.

  A beadással egyidejűleg a szakdolgozatot elektronikus (pdf) formában a kari diplomaterv-portálra is fel kell tölteni (dportal.kozlek.bme.hu). Ekkorra a kiadott minta szerint el kell készíteni a dolgozat egy egyoldalas tartalmi kivonatát is, amelyet (külön fájlként) szintén fel kell tölteni.

  A szakdolgozat az egyetemi alapképzés befejező munkája, ezért a szakdolgozatban az elsajátított tárgyi tudáson kívül a hallgató a mérnöki feladatok kidolgozására való készségének kell elsősorban tükröződnie. Törekedni kell a feldolgozás rendszerességére, pontosságára, tömörségére, a szakmai kifejezések helyességére és a logikus felépítésére. A szakdolgozat készítés során a belső konzulenssel folyamatos, rendszeres konzultáció szükséges. Ennek (akár részleges) elmaradása esetén a szakdolgozat nem adható be.

  Beadás után a szakdolgozatot a Tanszék által felkért, független szakember bírálja el; a bíráló személyéről a témavezető dönt. A dolgozat és az aláírt dokumentumok eljuttatása a bírálóhoz, ill. visszajuttatása a konzulenshez alapesetben a hallgató feladata.

  A szakdolgozat készítést a tanszéki konzulens félévközi jeggyel osztályozza. Az osztályzatot a hallgató munkájának folyamatossága és minősége, valamint a konzulenssel való együttműködése határozza meg. Ez a jegy nem feltétlenül azonos a dolgozatra kapott érdemjeggyel, melyről a záróvizsga-bizottság dönt.